การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2563

 

 

o01  : :  โครงสร้างองค์กร

o02  : :  ข้อมูลผู้บริหาร

o03  : :  อำนาจหน้าที่

o04  : :  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o05  : :  ข้อมูลการติดต่อ

o06  : :  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

o07  : :  ข่าวประชาสัมพันธ์

o08  : :  กระทู้ถาม-ตอบ

o09  : :  Social Network

 

o10  : :  แผนดำเนินงานประจำปี

o11  : :  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

o12  : :  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

o13  : :  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

o14  : :  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o15  : :  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o16  : :  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o17  : :  E-Service

 

o18  : :  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o19  : :  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

o20  : :  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o21  : :  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o22  : :  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o23  : :  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o24  : :  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

o25  : :  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o26  : :  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o27  : :  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o28  : :  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

o29  : :  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o30  : :  แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o31  : :  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

o32  : :  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

o33  : :  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

o34  : :  เจตจำนงผู้บริหาร

o35  : :  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

o36  : :  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o37  : :  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

o38  : :  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o39  : :  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

o40  : :  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 2563

o41  : :  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 62

 

o42  : :  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43  : :  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

jojobet sexy jojobet link basan oç firma 2023 jojobet aç burocu

Top