คณะกรรมการสถานศึกษา

 

 

นายเจน คุณโชติ

นางสุพาภรณ์ ศรีปิดตา

นายเพิ่มศักดิ์ โพธิ์ทิพย์ 

นายนิรวิทย์ ดวงจันทา

นายสมพงษ์ นาสมวาส

นายต๋อย วรรณคีรี

พระมหาประมวล สมบุณโณ 

พระมหาธนโชติ จนทโชโต

นายคล้าย กลางแม

นางสมพร มุ่งงา

นายชาญชัย ศิริวงศ์กุล

นายบุริมพจน์ ตุงคะสมิต

ด.ต.สมัย ชวาลไชย

นายประภาส ภูชาดึก

นายอานน รักการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 

 

jojobet sexy jojobet link basan oç firma 2023 jojobet aç burocu

Top