ข้อมูลทั่วไป
  

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

 

 

คำขวัญของโรงเรียน

อักษรย่อของโรงเรียน

คติธรรม

รูปคบเพลิงคู่หนังสือ

ฟ้า - เหลือง

สีฟ้า      หมายถึง  ความสดใส  รุ่งเรือง  ความก้าวหน้าทางการศึกษา

สีเหลือง  หมายถึง  ความมีระเบียบเรียบร้อย  ความพร้อมเพรียง

วิชาการล้ำหน้า  กีฬาโดดเด่น  เน้นคุณธรรม  เป็นผู้นำสังคม

น.ว.พ.

อตฺตานํ  ทมยนฺติ  ปณฺทิตา     “บัณฑิตย่อมฝึกตน”

 

 

 

jojobet sexy jojobet link basan oç firma 2023 jojobet aç burocu

Top