วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

       โรงเรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสร้างองค์ความรู้  พัฒนาสู่มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย

 

พันธกิจ

           1. สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษา  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542

          2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพด้านคุณธรรม  จริยธรรม  วิชาการและวิชาชีพ

          3. เร่งระดมสรรพกำลัง  ทรัพยากร  ตลอดจนใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารใน
การบริหารจัดการ

          4. พัฒนางานในโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชน

 

เป้าหมาย

         เพื่อให้เยาวชนในวัยเรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพในด้านคุณธรรมจริยธรรม  และให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เป็นที่ยอมรับของชุมชนภาระที่โรงเรียนต้องรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 

cisibim cisibim cisibim dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir binis virin eşşek siteleri dinimi binisi virin sitilir porn porn deneme bonusu deneme bonusu veren siteler
Top