การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

     โครงสร้างองค์กร

     ผู้บริหาร

     อำนาจหน้าที่

     แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

     ข้อมูลการติดต่อ

     กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

     ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

     กระทู้ถาม-ตอบ

     Social Network

     นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน

     แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

     คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

     รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

     E–Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

     ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   

     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

     การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

     ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

     การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

     รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

     การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

     การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

     รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

     ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

     การขับเคลื่อนจริยธรรม

     การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

Top