ข้อมูลทั่วไป
  

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

 

 

คำขวัญของโรงเรียน

อักษรย่อของโรงเรียน

คติธรรม

รูปคบเพลิงคู่หนังสือ

ฟ้า - เหลือง

สีฟ้า      หมายถึง  ความสดใส  รุ่งเรือง  ความก้าวหน้าทางการศึกษา

สีเหลือง  หมายถึง  ความมีระเบียบเรียบร้อย  ความพร้อมเพรียง

วิชาการล้ำหน้า  กีฬาโดดเด่น  เน้นคุณธรรม  เป็นผู้นำสังคม

น.ว.พ.

อตฺตานํ  ทมยนฺติ  ปณฺทิตา     “บัณฑิตย่อมฝึกตน”

 

 

 

Top