วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

       โรงเรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสร้างองค์ความรู้  พัฒนาสู่มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย

 

พันธกิจ

           1. สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษา  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542

          2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพด้านคุณธรรม  จริยธรรม  วิชาการและวิชาชีพ

          3. เร่งระดมสรรพกำลัง  ทรัพยากร  ตลอดจนใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารใน
การบริหารจัดการ

          4. พัฒนางานในโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชน

 

เป้าหมาย

         เพื่อให้เยาวชนในวัยเรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพในด้านคุณธรรมจริยธรรม  และให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เป็นที่ยอมรับของชุมชนภาระที่โรงเรียนต้องรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 

jojobet sexy jojobet link basan oç firma 2023 jojobet aç burocu

Top