โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
NONGWUASORPITTAYAKHOM SCHOOL