Get Adobe Flash player

ประวัติผู้บริหาร

นายอานน  รักการ

เกิดวันที่  2  เดือน  มิถุนายน    พ.ศ. 2505

ภูมิลำเนา  อำเภอนครชัยศรี  จ.นครปฐม
 

การศึกษา

พ.ศ. ระดับการศึกษา
2527 ค.บ.  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2543 กศ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2547 ธรรมศึกษาเอก

 

การรับราชการ

พ.ศ. การรับราชการ
2527 อาจารย์ 1 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
2535  อาจารย์ 2 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร  อ.เพ็ญ  จ.อุดรธานี
2540 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร  อ.เพ็ญ  จ.อุดรธานี
2543 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนปอพานพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  อ.นาเชือก  จ.มหาสารคาม
2544 อาจารย์ใหญ่-ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแดงวิทโยดม  อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี
2549 ผู้อำนวยการโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม  อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี
2551 ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินูทิศ ๒  อ.เมือง  จ.อุดรธานี
2554 ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  อ.เมือง  จ.อุดรธานี
2556 ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  อ.เมือง  จ.อุดรธานี
2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม  อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธานี