Get Adobe Flash player

ผลงานและการเปลี่ยนแปลง

ในปีการศึกษา 2518 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง “โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม” สังกัดกรมสามัญศึกษา

            ในปีการศึกษา 2526 โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2รุ่น1)

และเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

            ปีการศึกษา  2548  รับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบFast Track   1 อำเภอ 1โรงเรียนในฝัน (Lab  School)

            ปีการศึกษา  2550 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา การประเมินคุณภาพสถานศึกษารอบ 2 โดย สมศ.

            ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง  รุ่นที่  1

            ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนที่มีความพร้อมการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551

            ปีการศึกษา  2554 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา การประเมินคุณภาพสถานศึกษารอบ 3 โดย สมศ.

ผลงานทางวิชาการ  ปีการศึกษา 2557

            ระดับจังหวัดอุดรธานี

            เหรียญทอง

            -  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

            -  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3(รางวัลชนะเลิศ)

            -  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

            -  การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

            -  การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

            -  การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3(รางวัลชนะเลิศ)

            -  การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6(รางวัลชนะเลิศ)

            -  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

            -  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

            -  การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

            -  การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

            -  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

            -  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

            -  การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

            -  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

            -  การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 (รางวัลชนะเลิศ)

            -  การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

            -  การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

            -  การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 (รางวัลชนะเลิศ)

            -  การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

            -  การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

            -  การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

            -  การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

            -  การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

            -  การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

            ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสกลนคร

            เหรียญทอง

            -  การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

            -  การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

            -  การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

            เหรียญเงิน

            -  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

            -  การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

ผลงานทางด้านกีฬา ปีการศึกษา 2557

            -  ชนะเลิศฟุตซอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี อบจ.อีซูซุคัพ งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งานกาชาดหนองบัวลำภู

            -  ชนะเลิศฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หมากหญ้าเกมส์

            -  ชนะเลิศฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา  จ.อุดรธานี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557

            -  รองชนะเลิศฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เทคโนโลยีบ้านจั่นคัพ ครั้งที่ 6