Get Adobe Flash player

คณะกรรมการสถานศึกษา

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม

 

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่งผู้แทน
ตำแหน่งหน้าที่การงาน

1

นายเป้ย    ศรีปิดตา

ประธานฯ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

อดีตนายกเทศมนตรีตำบลหนองอ้อโนนหวาย

2

นายสำรวย  อาษาเสนา

ผู้แทนผู้ปกครอง

 

3

นายคุณาสิน ดอนปราการ

ผู้แทนครู

ข้าราชการครู

4

นายสมชาติ  มาตรผล

ผู้แทนองค์กรชุมชน

อดีตนายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง

5

นายเจน  คุณโชติ

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง

6

นายพลพล  ชื่นธงชัย

ผู้แทนศิษย์เก่า

ผอ. ร.ร. บ้านอูบมุง

7

พระอธิการสมาน  กุสุโม

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ฯ

เจ้าอาวาสวัดถ้ำกกดู่

8

นายบุญมา  วรผาบ

ผู้แทนองค์กรศาสนา

วัฒนธรรมอำเภอหนองวัวซอ

9

นายฉลอง  แสนโท

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผอ. ร.ร.

10

นายชนะเดช  ก้านมะลิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

หน.หน่วยพิทัก อทช.ภูเก้า-ภูพานคำ ที่ ภก.5

11

นายวรพจน์  พุทธรักษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผอ.โรงเรียนรัฐประชา 509

12

นายพิน  สุขหรอ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

หน.หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหลวง

13

ด.ต.สมัย  ชวาลไชย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

สจ. อำเภอหนองวัวซอ

14

นายประภาส  ภูชาดึก

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกเทศมนตรีเทศบาลภูผาแดง

15

นายสานิตย์  พิมพ์ปัจฉิม

เลขานุการ

ผอ.ร.ร.หนองวัวซอพิทยาคม