Get Adobe Flash player

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม

            โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม   ได้รับอนุญาตให้แต่งตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เมื่อปีการศึกษา  2517 ให้ชื่อว่า “โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 3”สาขาหนองวัวซอได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่น ได้สละทรัพย์สร้างอาคารเรียนชั่วคราว  1  หลัง โดยอาศัยบริเวณโรงเรียนบ้านหนองอ้อ ตำบลหนองอ้อ  จังหวัดอุดรธานี เป็นที่ตั้งได้รับการสนับสนุนข้าราชการครูจากสำนักงานประถมศึกษาอำเภอหนองวัวซอมาช่วยสอน จำนวน 3 คน มีนายโสภณ  รักษาเมือง ศึกษาธิการอำเภอในขณะนั้น รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาในปีการศึกษา 2518  นายโสภณ  รักษาเมือง ได้ลาไปศึกษาต่อ จึงมอบหมายให้นายเชิดศักดิ์  บุญครอง  รักษาราชการครูใหญ่แทน

            ในปีการศึกษา 2518 ทางโรงเรียนได้ทำเลที่ตั้งใหม่ จึงขออนุญาตทางราชการจัดตั้งในบริเวณที่ราชพัสดุ มีเนื้อที่ 51 ไร่3 งาน 15  ตารางวา และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม” กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ  004  จำนวน  1  หลัง  8  ห้องเรียนและตั้งนายตระกูล  อุดมเสียง  เป็นครูใหญ่คนแรก

            ในปีการศึกษา 2519 ได้ย้ายสถานที่จากโรงเรียนบ้านหนองอ้อมาเรียนที่แห่งใหม่ (ปัจจุบัน)

            ในปีการศึกษา 2520 ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 216 ก.จำนวน  1  หลัง

ปีการศึกษา  2521 ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ  004  อีก  1  หลัง

            ในปีการศึกษา 2526 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวุฒิชัย  บุญบุตตะ เป็นอาจารย์ใหญ่ แทนร้อยตรีสมเกียรติ  ภูมิศรีแก้ว และโรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช. 2 รุ่น 1) ได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ  CS 213 B จำนวน  1  หลัง โรงฝึกงานคหกรรม ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำนวน  1  หลัง และได้รับวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นจำนวนมาก โรงเรียนได้ขออนุญาตรื้ออาคารเรียนชั่วคราวซึ่งชำรุดทรุดโทรมมาก เพื่อก่อสร้างเป็นอาคารโรงอาหารและได้จัดทำโต๊ะอาหารจนเพียงพอกับจำนวนนักเรียนในขณะนั้น และได้ขออนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขอเปิดโรงเรียนสาขาขึ้นที่ตำบลหมากหญ้า และกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเปิดโรงเรียนสาขาในปีการศึกษา 2529

            ในปีการศึกษา  2529 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายพนัส  วุฒิสาร เป็นอาจารย์ใหญ่แทน นายวุฒิชัย  บุญบุตตะ จำนวนนักเรียนมากขึ้น และได้รับงบประมาณให้จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดจำนวน  40  เครื่อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานอาชีพธุรกิจ  ได้รับงบประมาณให้จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างระบบน้ำประปาโรงเรียน  ต่อมาในปีการศึกษา 2530 โรงเรียนสาขาได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม” และได้มีการพัฒนางานบริหาร  งานวิชาการ งานธุรการ งานบริการ งานโรงเรียนกับชุมชน งานปกครองและงานแผนงาน โรงเรียนและได้รับงบประมาณ ให้ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมเพิ่มเติมอีก  1  หลัง

            ในปีการศึกษา 2534 ได้รับอนุญาตจากระทรวงศึกษาธิการให้เปิดโรงเรียนสาขาขึ้นที่ตำบลกุดหมากไฟ ซึ่งห่างจากโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมประมาณ  18  กิโลเมตร โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม (สาขา)” โดยมีนายบุริมพจน์  ตุงคะสมิต  เป็นผู้ประสานงาน ต่อมาในวันที่  2  กุมภาพันธ์  2537 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่ชื่อว่า “โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม

            ปัจจุบันโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม ตั้งอยู่ถนนสายอุดรฯ – กุดหมากไฟ หมู่ที่  5ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์  41220  ห่างจากจังหวัดอุดรธานี ประมาณ  39  กิโลเมตร เป็นโรงเรียนของรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้างดังนี้

            1.  อาคารเรียนถาวร  แบบ  126 ก.                            จำนวน  1  หลัง

            2.  อาคารเรียน แบบ CS 213 B                                จำนวน  1  หลัง

            3.  อาคารเรียน  แบบ 216 ล. (ปรับปรุง 2519)            จำนวน  1  หลัง

            4.  อาคารเรียนถาวรแบบ  424                                  จำนวน  1  หลัง

            5.  อาคารโรงฝึกงาน                                                จำนวน  2  หลัง

            6.  ห้องน้ำห้องส้วม                                                  จำนวน  4  หลัง

            7.  บ้านพักครู                                                          จำนวน  8  หลัง

            8. ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33                                        จำนวน  2  หลัง

            9. สนามฟุตบอล                                                      จำนวน  1  สนาม

            10. สนามตะกร้อ                                                      จำนวน  2  สนาม

            11. สนามบาสเกตบอล                                              จำนวน  2  สนาม

            12. บ่อเลี้ยงปลา                                                       จำนวน  5  บ่อ

            13. พื้นที่สำหรับใช้ในการเรียนการสอนเกษตร             จำนวน  15 ไร่